HOSHI是河南省昊视电子技术有限公司注册的商标,已在国家工商行政管理总局商标局注册。HOSHI.Logo标志由Heart心境、Open开放、Study研究、Happy快乐、Idea理念,五个英语单词组成,简单易记。


     蓝色代表“诚实”企业理念、“科技”企业代表,红色代表积极、热情;从HOSHI标志可以看出,第二个字母"O"、第五个字母“I”分别与数字"0"、"1"相似,寓意HOSHI创业之初从无到有,0和1循环有道。


     H 意取英文单词“Heart”---心境开始。创业之初,勿忘初心,心境心智。O 意取英文单词“Open”---开放。行业开放、客户开放、应用开放。S 意取英文单词“Study”---研究。学习,研究,价值。 H 意取英文单词“Happy”---快乐。快乐工作,幸福生活。I 意取英文单词“Idea”---理念。 为 绿色的注册商标,也代表着节能、环保、生命。